Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke afnemer van (een) product(en) van opdrachtnemer;
b. Opdrachtnemer: Aan Tafel met Karin (ook wel ATMK), KvK-nummer: 62485660, gevestigd te Den Hoorn;
c. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd;
d. (Op)levering: tijdstip dat opdrachtgever een product van opdrachtnemer ontvangt;
e. Schriftelijk: per brief of e-mail.

2. Aanbieding en/of offerte

a. Opdrachtnemer levert aan opdrachtgever snij- en serveerplanken en/of aanverwante producten. Dit zijn natuurproducten, dus opdrachtnemer kan niet garanderen dat op afbeeldingen weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
b. Opdrachtnemer doet via de website of schriftelijk een aanbieding of offerte, met daarin afspraken over het product, de prijs, met of zonder BTW, de verzendkosten, de betaalwijze en de verwachte leverdatum.
c. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan: kennelijke verschrijvingen in offertes en/of op websites en/of webshops, te laat geaccepteerde offertes of acties, en/of aanbiedingen waarvan de voorraad op is.
d. Een tijdig geaccepteerde offerte of een via een website of webshop geplaatste order, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijd geldt de laatste schriftelijke afspraak. Een nietige bepaling wordt door partijen vervangen, de overige bepalingen blijven gelden.
e. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht.

3. Intellectueel eigendom, gebruiksrecht

Opdrachtnemer heeft en houdt de intellectuele eigendomsrechten van werken en gegevens die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na oplevering en betaling alleen het gebruiksrecht.

4. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of ontvanger, die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig verstrekken van informatie of het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie (zoals de gegevens van ontvanger).
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
c. De totale aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer en opdrachtnemer voor een product, levering of opdracht zijn overeengekomen.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden. Bij klachten over en/of non-conforme prestaties door een door opdrachtnemer ingeschakelde derde, zal opdrachtnemer zich maximaal inspannen om door middel van bemiddeling een oplossing te bewerkstelligen, maar is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd opdrachtgever of ontvanger door te verwijzen naar die derde.
e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van ontvangers en andere derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer.

5. Herroepingsrecht voor particulieren

a. Bij levering van een product kan een particuliere opdrachtgever zich binnen 14 dagen (na ontvangst) bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Tijdens de bedenktijd gaat opdrachtgever zorgvuldig om met product en verpakking. Opdrachtgever pakt het product slechts uit, voor zover dat nodig is voor een oordeel. Bij herroeping retourneert opdrachtgever het product in de originele staat en verpakking, volgens instructies van opdrachtnemer.
b. Herroeping kan niet bij producten:
I.die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever (maatwerk zoals producten met specifieke teksten, namen of logo’s);
II. die om hygiënische redenen zijn verzegeld en waarvan opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken;
III.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c.
Als opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal opdrachtnemer dit bedrag na ontbinding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, verrekenen en terugbetalen, inclusief de kosten van verzending van de webwinkel naar opdrachtgever. De verzendkosten voor het retourneren van opdrachtgever, terug naar de webwinkel zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Overmacht

a. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
b. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na overmacht ook overeenkomen dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt herzien of ontbonden.

7. Vertrouwelijkheid

a. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie die van of over opdrachtgever wordt verkregen, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
b. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.
c. Opdrachtnemer is vrij de marktinformatie te gebruiken om de eigen marktkennis te vergroten. Opdrachtgever krijgt marktinformatie van opdrachtnemer zonder recht op exclusiviteit, maar opdrachtnemer garandeert dat informatie over opdrachtgever niet zal worden doorverkocht of doorgegeven aan derden die concurrent zijn van opdrachtgever.

8. Betaling

a. Opdrachtnemer mag bij producten die niet in aanmerking komen voor herroeping 100% vooruitbetaling verlangen. In overige gevallen mag opdrachtnemer tot 50% vooruitbetaling vragen.
b. Als een opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn betaalt, mag opdrachtnemer aan buitengerechtelijke incassokosten 15% van de factuur extra in rekening brengen, met een minimum van EUR 40,00 en bij nog latere betaling daarna ook de gerechtelijke incasso- en/of proceskosten.

9. Garantie

a. Opdrachtnemer levert producten die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
b. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden gemeld.
c. De garantietermijn van opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
d. De garantie geldt niet indien:
i. opdrachtgever een product (zelf of via een derde) heeft gerepareerd of bewerkt;
ii. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
iii. opdrachtgever het product niet heeft onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften;

10. Klachten en toepasselijk recht

a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient opdrachtnemer een redelijke termijn en voldoende toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen.
c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Komen opdrachtnemer en opdrachtgever er bij een klacht onderling niet uit, dan kan de consument zich wenden tot de Stichting Geschil Online, die een voor beide partijen bindende uitspraak doet. De kosten hiervan zijn voor opdrachtgever.
e. Opdrachtnemer valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Wil je ook een duurzame en ambachtelijke Finest snij- en serveerplank? Neem een kijkje in de shop!