Privacy policy

In het kader van de AVG wetgeving met ingang van 25 mei 2018

Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende AVG wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met gegevens omgaan.

Gebruik en doeleinden van jouw persoonsgegevens

Door het bezoeken van onze website, het invullen van online formulieren en/of het verstrekken van opdrachten laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven in het kader van een door jou gevraagde dienst, voor het maken van offertes, facturen of een account. Of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken ten behoeve van één of meerdere opdrachten.

De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Omschrijving persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Beveiliging persoonsgegevens

Om de gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens worden onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld, tenzij je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven of indien wij dit op basis van de wet moeten doen.

Jouw wettelijke rechten

Je hebt het recht op inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kan je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je ook een duurzame en ambachtelijke Finest snij- en serveerplank? Neem een kijkje in de shop!